Home

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก : พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

หน้าหลัก

ประวัติ

ทำเนียบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

ใบอนุญาตขับรถ

ทะเบียนรถ

วิชาการ

ตรวจสภาพรถ

แผนที่

 

 

งานบริหารงานทั่วไป

       สายตรงขนส่งจังหวัดระยอง

(กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Save Target As... เพื่อทำการดาน์วโหลดข้อมูล)

    สมุดเยี่ยม

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

    แบบคำขอต่างๆ

      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง (D001)

       บริการประชาชน

      หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายและการนำเงินส่งคลัง (D002)

    เว็บไซต์จังหวัดระยอง

      ระเบียบพัสดุ (D003)

    ความบันเทิง

ผลการดำเนินงานของขนส่งจังหวัดระยอง

       กระทรวง
      รายงานการเงินและบัญชีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (D004)

       สำนักนายกรัฐมนตรี
       กระทรวงกลาโหม
       กระทรวงการคลัง
       กระทรวงการต่างประเทศ
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       กระทรวงคมนาคม
       กระทรวงพาณิชย์
       กระทรวงมหาดไทย
       กระทรวงยุติธรรม
       กระทรวงแรงงานฯ
       กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
       กระทรวงศึกษาธิการ
       กระทรวงอุตสาหกรรม
       กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
       กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
       กระทรวงทรัพยากรฯ
       กระทรวงเทคโนโลยีฯ
       กระทรวงพลังงาน
       กระทรวงวัฒนธรรม
       กระทรวงสาธารณสุข
       ทบวงมหาวิทยาลัย

คำขอและแบบฟอร์มต่างๆ
      5300 - แบบขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (D005)
      5302 - แบบใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ (D006)
      5309 - แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (D007)
      5313 - แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติและหรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง (D008)
      5401 - แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง (D009)
      5402 - แบบขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (D010)
      คำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (D011)
      เบิกคชจ.เดินทางไปราชการ (D012)
      แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (D013)
       สำนักงานขนส่งจังหวัด
      แบบเบิกค่ารักษาฯ 7105 (D014)

  1.กระบี่
  2.กาฬสินธุ์
  3.กำแพงเพชร
  4.ขอนแก่น
  5.จันทบุรี
  6.ฉะเชิงเทรา
  7.ชลบุรี
  8.ชัยภูมิ
  9.ชุมพร
  10.เชียงราย
  11.เชียงใหม่
  12.ตรัง
  13.ตราด
  14.ตาก
  15.นครนายก
  16.นครปฐม
  17.นครราชสีมา
  18.นครศรีธรรมราช
  19.นครสวรรค์
  20.นนทบุรี
  21.นราธิวาส
  22.น่าน
  23.บุรีรัมย์
  24.ปทุมธานี
  25.ประจวบคีรีขันธ์
  26.ปราจีนบุรี
  27.ปัตตานี
  28.พระนครศรีอยุธยา
  29.พะเยา
  30.พังงา
  31.พัทลุง
  32.พิจิตร
  33.พิษณุโลก
  34.เพชรบุรี
  35.เพชรบูรณ์
  36.แพร่

  37.ภูเก็ต
  38.มหาสารคาม
  39.ยโสธร
  40.ยะลา
  41.ร้อยเอ็ด
  42.ระนอง
  43.ระยอง
  44.ราชบุรี
  45.ลพบุรี
  46.เลย
  47.ลำปาง
  48.ลำพูน
  49.ศรีสะเกษ
 
50.สกลนคร
 
51.สงขลา
 
52.สตูล
 
53.สมุทรปราการ
 
54.สมุทรสงคราม
 
55.สมุทรสาคร
 
56.สระบุรี
 
57.สิงห์บุรี
 
58.สุโขทัย
 
59.สุพรรณบุรี
 
60.สุราษฏร์ธานี
 
61.สุรินทร์
 
62.หนองคาย
 
63.หนองบัวลำภู
 
64.อ่างทอง
 
65.อุดรธานี
 
66.อุตรดิตถ์
 
67.อุทัยธานี
 
68.อุบลราชธานี

      แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (D015)
      ใบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล (D016)
      ใบขอใช้รถส่วนกลาง (D017)
      ใบขอมีบัตรขรก. (D018)
      ใบขอมีบัตรตรวจการ (D019)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาของบุตร (D020)
      ใบลาพักผ่อน (D021)
      ใบอยู่เวรแทน1584 (D022)
      ลจ.1 - แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง (D023)
      ลจ.3 - หนังสือแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จลูกจ้าง (D024)
      หนังสือรับรองการค่ารักษาพยาบาล (D025)
      หนังสือรับรองเงินเดือน (D026)
      หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (D027)
 
 
 
 
 

Copyright © 2009

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่อยู่ 171 หมู่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

โทรศัพท์ 0-3861-6792 โทรสาร 0-3861-6792 อีเมลล์ rayong@dlt.go.th